Ruzitska György-bibliográfia


Az alábbi irodalomjegyzék négy, eredetileg különálló bibliográfia összesítésével készült. Az alapját az a magyar alapnyelvű irodalomjegyzék alkotja, amely a 1999/2000-ben összeállított műjegyzék (RuWV) végén szerepelt, de az egyes tételek származhatnak az angolul olvasható Ruzitska-kismonográfia bibliográfiájából (2002), a Magyar Zene folyóiratban közölt Alonso-tanulmányban hivatkozott tételekből (2002), ill. egy román nyelvű, a vonósnégyes-műfaj akkor kurrens nemzetközi szekundérirodalmát valamint a 19. századi román zene történeti szakirodalmát is szemléző bibliográfiából, mely a kolozsvári szakdolgozat részeként jött létre 2003-ban. Ennek megfelelően az alábbi összesített irodalomjegyzék 4 alcsoportra oszlik: egy, a Ruzitska-biográfiával és -életművel foglalkozó általános bibliográfiára, ill. az egyetlen Ruzitska-opera kalandos életű librettistájának személyéhez (2), a vonósnégyes műfajához (3) és a referens eddigi publikációinak nyúlfarknyi listájához (4) kötődő, önállóan is használható egységre. Minthogy az összes említett input elmúlt már 20 éves, bibliográfiánk ezen első verziója szükségszerűen elavultnak minősül. A hiányosságot azonban az újabb irodalom 2023 februárjában, azaz az Magyarország Zenetörténete Online Ruzitska György Tematikus Al-honlap élesítésének időpontjában elkezdett folyamatos szemlézésével, ill. annotálásával igyekszem fokozatosan kiküszöbölni, az elmúlt két évtized eredményeinek integrálását is beleértve.


The bibliography is a compilation of four originally separate bibliographic lists: the Hungarian bibliography found at the end of the catalogue raisonné (2000), the one from the Ruzitska-monograph in English (2002), a second Hungarian bibliography from the study on Alonso published in the review Magyar Zene (2002), and a Romanian-language bibliography. The latter, included in the graduate thesis (2003), contains relevant items from the then-current international secondary literature of the string quartet genre as well as nineteenth-century Romanian music historical literature. Accordingly, the bibliography cumulated here has 4 sections: a general bibliography on the 1/ Life and Works of György Ruzitska, a stand-alone unit on 2/ Librettist Christian Heyser, a further independent unit on 3/ The String Quartet,and the extremely short list of 4/ The Author’s Publications to Date. As all these inputs are at least two decades old, this first version of our bibliography is necessarily outdated. However, the intention is to eliminate this deficiency by the continuously reviewing and annotating the newer literature, an integration process initiated in February 2023, at the very moment of the creation of Magyar Zenetörténet Online / History of Music in Hungary Online, operated by the Department for Hungarian Music History of the Budapest Institute for Musicology RCH ELKH.


1A/ Ruzitska György élete és művei

Bartalus István: „Ruzitska György” in: Az Ország Tükre. Budapesti képes közlöny. 3/3 (Pest, 1864 január 21.-én), 26.

Bartha Dénes: Erdély zenetörténete. Különlenyomat a Történelmi Erdély-ből Budapest, 1936.

Brown, Maurice: “Schubert, Franz (Peter)”in: The New Grove Dictionary of Music and Musicians (Macmillan: London, etc., 1980), 986–1003.

Cosma, Octavian Lazăr: Hronicul muzicii româneşti [A román zene krónikája]. vol. 2 & 4 (Editura Muzicală: Bucureşti, 1974 & 1976).

Farkas Zoltán: „Zeneszerzők bevándorlása a 18–19. századi Magyarországra” in: Muzsika 44/1 (2001 január), 3–8.

Hochradner, Thomas: “Das musikpädagogische und musiktheoretische ‘Erbe’ von Johann Joseph Fux” [Johann Joseph Fux zenepedagógiai és zeneelméleti “öröksége”] in: Beiträge zum ersten Symposion „Musikwissenschaft und Musikpädagogik” 1996 (Con brio: Regensburg, 1997), 127–143.

D’Isoz Kálmán: „Ruzitska György. Jelentés a Magyar Nemzeti Múzeum 1912. évi állapotárol” In: A zene. Tudományos és művészeti havi folyóirat 5/1 (1913 január), 4–9.

Enyedi Sándor: Déryné erdélyi színpadokon (Kriterion: Bukarest, 1975).

Kassai István: „Erkel Ferenc hangszeres művei” in (szerk. Bónis Ferenc): Magyar Zenetörténeti Tanulmányok. Erkel Ferencről és koráról (Püski: Budapest, 1995), 55–75, különösen: 63.

Lakatos István: A muzsikus Ruzitskák Erdélyben (Minerva: Cluj [Kolozsvár], 1939).

––– „Egy elfelejtett erdélyi muzsikus: Ruzitska György” In: A zene. 21/15 (1940 július).  OLD.SZÁM

––– (ed.): Egy erdélyi muzsikus vallomásai. Ruzitska György emlékezései 1856. évből (Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet R.T.: Cluj-Kolozsvár, 1940), újbóli kiadása: 1973.

––– „Régi cseh hangjegyek Kolozsváron” In: Zenetörténeti írások (Kriterion könyvkiadó: Bukarest, 1971), 33–45.

––– (ed.): „G. Ruzitska: Vázlatok életemből” In: Kolozsvári magyar muzsikusok emlékvilága. Szemelvények a XIX. század zenei írásaiból (Kriterion könyvkiadó, Bukarest, 1973), 37–70.

––– „A kolozsvári házi zenekör 1841–1870” in (ed. Szabó Csaba): Zenetudományi Írások (Kriterion könyvkiadó, Bukarest, 1977), 197–224.

––– A kolozsvári magyar zenés színpad (1792–1973) Kriterion könyvkiadó, Bukarest, 1977.

––– „Szimfonikus zene Kolozsváron” in (ed. Benkő András): Zenetudományi Írások (Kriterion könyvkiadó, Bukarest, 1983), 194–214.

Major Ervin: „Erkel Ferenc műveinek jegyzéke” in (ed. Bónis Ferenc): Magyar Zenetöréneti Tanulmányok. Írások Erkel Ferencről és a magyar zene korábbi századairól (Zeneműkiadó: Budapest, 1968), 11–45.

Ruzitska Lajos: „A kolozsvári zenekonzervatórium és Ruzitska György (Képek Kolozsvár zenei életéről a XIX. században)” In (ed. Szabolcsi Bence és Bartha Dénes): Kodály emlékkönyv. Zenetudományi tanulmányok I. (Akadémiai Kiadó: Budapest, 1953), OLD.SZÁM

Stieger, Franz: Opernlexikon (Verlegt bei Hans Schneider: Tutzing, 1975).

Winter Robert: “Franz (Peter) Schubert” In: New Grove Dictionary of Music and Musicians (Macmillan: London, 2001), 243–279.

1B/ Lexikonszócikkek Ruzitska GyörgyRŐL (a megjelenés időrendjében)

Révai Nagy Lexikona. 16. kötet., Budapest, 1924.

Zenei Lexikon. A zenetörténet és zenetudomány enciklopédiája (ed. Szabolcsi Bence – Tóth Aladár) Andor Gy[őző]: Budapest, 1935.

Szabolcsi-Tóth Zenei Lexikon (ed. Bartha Dénes) Zeneműkiadó: Budapest, 1965., (Brodszky Ferenc szócikke).

Brockhaus-Riemann Zenei Lexikon (ed. Boronkay Antal) Zeneműkiadó: Budapest, 1970., (Szerző Katalin szócikke).

Magyar Színházművészeti Lexikon (Akadémiai kiadó: Budapest, 1994).

The New Grove Dictionary of Music and Musicians (ed. Stanley Sadie) London: Macmillan, 1980., (Bónis Ferenc szócikke).

The New Grove Dictionary of Opera (ed. Stanley Sadie) Macmillan: London, 1992., (Bónis Ferenc szócikke).

2/ Christian Heyser librettistáról

Heyser, Christian: „Hans Benkner oder Die lebendig Begrabene.“ In: Vaterländische dramatische Schriften I. kötet, Kronstadt [Brassó], Druck und Verlag von Johann Gött, 1842.

Klein, Karl Kurt: Literaturgeschichte des Deutschentums im Ausland. Bibliographisches Institut AG: Leipzig, 1939.

Sienerth, Stefan: „Heyser, Christian” in: Die Siebenbürger Sachsen Lexikon. Wort und Welt / Kraft Verlag, Thaur bei Innsbruck, 1993., 193. oldal.

Stieger, Franz: Opernlexikon. Verlegt bei Hans Schneider, Tutzing, 1975.

Trausch, Joseph: Schriftsteller-Lexikon der Siebenbürgischer Deutschen II. kötet (az 1870-ben Brassóban megjelent első kiadás változatlan utánnyomása) Böhlau Verlag: Bécs, 1983.

Wittstock, Joachim – Sienerth, Stephan (ed.): Die deutsche Literatur Siebenbürgens von den Anfängen bis 1848. Verlag Südostdeutsches Kulturwerk: München, 1999.

3/ A vonósnégyes műfajról

Berger, Wilhelm Georg: Cvartetul de coarde de la Haydn la Debussy [A vonósnégyes Haydntől Debussyig]. Editura Muzicală: Bucureşti, 1970.

Botstein, Leon: “The Patrons and Publics of the Quartets: Music, Culture, and Society in Beethoven’s Vienna,” in: The Beethoven Quartet Companion (ed. R. Winter, R. Martin) University of California Press: Berkley etc., 1994, 77–109.

Eisen, Cliff – Baldassare, Antonio – Griffiths, Paul: “String quartet” szócikk in: The New Grove Dictionary of Music and Musicians Macmillan: London, 2001, 585–595.

Finscher, Ludwig: “Zur Sozialgeschichte des klassischen Streichquartetts” [A klasszikus vonósnégyes társadalomtörténetéhez] in: Gesellschaft für Musikforschung KongressBericht Kassel 1962 Bärenreiter: Kassel etc., 1963, 37–39.

––– Studien zur Geschichte des Streichquartetts Bärenreiter: Kassel etc., 1974.

––– “Streichquartett” In: Die Musik in Geschichte und Gegenwart (ed. L. Finscher ) Bärenreiter: Kassel etc. 1997, 1924–1974.

Fournier, Bernard: L’esthétique du quatuor à cordes. Éditions Fayard: Paris, 1999.

Krummacher,Friedhelm: Handbuch der musikalischen Gattungen Serie 6., Band 1.: „Das Streichquartett von Haydn bis Schubert (ed. Siegfried Mauser) Laaber-Verlag: Leipzig, 2001.

Kirkendale, Warren: Fugue and Fugato in rococo and classical chamber music. Duke University Press: Durham, 1979.

Rosen, Charles: A klasszikus stílus. Haydn, Mozart, Beethoven Zeneműkiadó: Budapest, 1971.

Scott, Hugh Arthur: “Programme Chamber Music,” in: Cobbett’s Cyclopedic Survey of Chamber Music (ed. W.W.Cobbett,): Oxford University Press: London, 1963, 238–243.

Timaru, Valentin: Compendiu de forme şi analize muzicale [Formatani és zenei elemzés-kézikönyv] Universitatea Transilvania din Braşov: Brassó, 1997.

––– Dicţionar noţional şi terminologic (prolegomene ale unui curs de analiză muzicală). [Fogalom- és szakszó-szótár, formatani előkészítő kurzus] Editura Universităţii Oradea: Nagyvárad, 2002

Winter, Robert: “Performing the Beethoven Quartets in Their First Century,” in: The Beethoven Quartet Companion (ed. Robert Winter, Robert Martin) University of California Press: Berkley etc. 1994, 29–48.

Webster, James: “Sonata form”In: The New Grove Dictionary of Music and Musicians (ed. Stanley Sadie) Macmillan: London, 2001, 357–395.

4/ A referens publikált írásai

Németh G. István [Németh István Csaba]: „A másik Ruzitska operája. Ruzitska György – Christian Heyser: Alonso oder Die Wege des Verhängnisses” in: Magyar Zene 40/3 (2002. augusztus), 279–290.

––– Aspecte ale cultivării muzicii de cameră în secolul al XIX-lea la Cluj. Cvartetele de coarde ale lui Georg Ruzitska. [Kolozsvári kamarazene-kultúra a 19. században. Ruzitska György vonósnégyesei], diplomadolgozat, „Gh. Dima” Zeneakadémia [jelenleg: Nemzeti Egyetem], Kolozsvár, 2003, 116pp + Mellékletek.

Ez a bejegyzés a Ruzitska György kutatási projekt része.