Kategóriák
Ruzitska György

Ruzitska György zenei kéziratai

A „Ruzitska György zenei kéziratai” című írásmű a zeneszerző összes általam 2000-ig megismert művét listázza a három alapvető műnem (egyházzene, színházi zene, hangszeres zene) szerinti csoportosításban. Az egyes műnemeken belül a nagyobb apparátustól a kisebb felé haladva összesen 9 osztályba sorolja a Ruzitska-kompozíciókat: I. Misék és requiem, II. Kisebb egyházi művek, III. Opera, IV. Vegyes és egynemű karok, kisebb szólóegyüttesek, V. Zenekari művek, VI. Szólóhangszerre és zenekarra írt művek, VII. Kamarazene, VIII. Zongoraművek két és négy kézre, IX. Orgonaművek. Ezekhez még két Függelék társul: Átiratok saját és más szerzők műveiből, ill. Tancélú művek és tankönyvek. Az egy-egy műhöz tartozó összes ismert forrást tárgyalom, az egyes kéziratok források leírása papirológiai igénnyel készült. A kérdéses keltezéseket tisztázandó, ahol erre mód nyílt, a merített papírokon látható vízjeleket is összevetettem az OSZK Kézirattárban lévő katalógusokkal.

Ruzitska György kéziratainak többsége 1911-ben került Kolozsvárról Budapestre, a Magyar Nemzeti Múzeumba; ma a jogutód-intézményben az OSZK Zeneműtárában található, ahová azonban egészen az 1980-as évekig érkeztek további kisebb-nagyobb kottaszállítmányok. A műjegyzék részletesen bemutatja ezt az OSZK Zeneműtárában található állományt, de a kolozsvári Zeneakadémián lévő forrásokkal is elszámol, sőt benne van az egyetlen Bécsben megjelent Ruzitska-kottakiadvány is, amit a RISM alapján sikerült azonosítani: egy példányát a Gesellschaft der Musikfreunde könyvtárában őrzik.

Ahogy az a Ruzitska György Tematikus Al-honlap bevezetőjében is olvasható, ez a jegyzék az 1999/2000-es tanév folyamán készült el. Hálával tartozom Szőnyiné Szerző Katalinnak, a Zeneműtár akkori vezetőjének, hiszen ő adta az ötletet, hogy ha már a Ruzitksa-kéziratokkal kívánok foglalkozni, először is állítsak össze egy műjegyzéket: arra mindig szükség lesz. És tényleg így van! Hálás vagyok továbbá László Ferencnek, aki mintának a Köchel-jegyzéket jegyzéket ajánlotta figyelmembe, valamint Tallián Tibornak, aki azidőtájt tanszékvezető főiskolai tanárom volt a Zeneakadémián, hogy Ruzitska-kutatásomat az első pesti diákévem folyamán és azután is messzemenően támogatta.

Ezt a dokumentumot nyitottam meg az elmúlt bő két évtizedben minden olyan alkalommal, amikor kolozsvári muzsikusok Ruzitska művei iránt érdeklődtek nálam. Ruzitska György műveinek tematikus katalógusát [RuWV] a Magyarország Zenetörténete Online most változatlan formában elérhetővé teszi mindenki érdeklődő számára.

Szerző: Németh István Csaba

Németh István Csaba zenetörténész (sz. 1978, Sepsiszentgyörgy) a kolozsvári Gh. Dima, ill. a budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémián diplomázott. 2003 óta a(z MTA) Zenetudományi Intézet Magyar Zenetörténeti Osztályának munkatársa, jelenleg a Studia Musicologica nemzetközi szaklap szerkesztőségi titkára. Kutatásai 19. és 20. századi erdélyi zeneszerzők munkásságára irányulnak.